Декларация- Публикации в регионалните медии по повод проведено заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране и взетото решение за увеличаване на цената на водата в Благоевградска област

21.11.2018 г.

ДО

Г-Н БИСЕР МИХАЙЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ГР. БЛАГОЕВГРАД, ПЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №9

 

КОПИЕ ДО

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „АНТОН ЧЕХОВ“ №3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
От Областен съвет на БСП – Благоевград, приета на 16.11.2018г.

            Относно: Публикации в регионалните медии по повод проведено заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране и взетото решение за увеличаване на цената на водата в Благоевградска област.

Областният съвет на БСП – Благоевград изразява своето категорично несъгласие с планираното увеличение на цената на водата в Благоевградска област с около 20 %. 

Притеснителен е фактът, че за това увеличение, ние, както и всички граждани на Благоевградска област, научаваме от медиите. Най-нормалното нещо е преди да се вземе такова решение, то да бъде подложено на обсъждане с крайния потребител, за да се запознаят абонатите на ВиК с планираното увеличение и причините за него. Такъв обществен дебат не е проведен в нито една от общините в областта. В момент, когато страната ври от недоволство срещу високите цени, бедността и ниския стандарт на живот, да се вземе решение за рязко увеличение на цената на водата с около 20 % и то на територията на област Благоевград, където водоснабдяването се осъществява предимно с гравитачни води, при това тихомълком непрозрачно, в разрез със всичко обществени норми в една развита Европейска държава от 21 век, е меко казано скандално.

Затова Областният съвет на БСП – Благоевград призовава ръководството на ВиК Благоевград да оттегли това свое предложение, докато с него не бъде запознато населението в областта. Смятаме, че е справедливо и редно, когато се иска повишаване на цената на една от услугите от първа необходимост, с това предложение да бъдат запознати най-напред потърпевшите, а именно всички абонати водоползватели в областта. Настояваме във всяка една община да бъдат проведени нарочни срещи, на които да се обяснят причините, поради които се планира поскъпване на водата, за да бъдат хората наясно. Да се обсъди също така и бизнес плана на ВиК след евентуалното увеличение на цената на водата. Факт е, че в много от общините ВиК мрежата е в лошо състояние, а инвестициите, които прави дружеството за подобряването й са минимални. Нека припомним, че в голяма част от общините водохващанията и другите крупни инвестиции са осъществени на предишни етапи – ПСПВ и ПСОВ, с което е осигурено пречистването на питейните и отпадни води, както и печелейки европейски средства чрез инфраструктурни проекти, общините подменят водоснабдителни и канализационни мрежи.

Предложението и намерението основателно затвърждават убеждението у хората, че достъпът до енергийни, водни и други блага е несправедлив, нещо за което ние отдавна и многократно предупреждаваме.

Искрено се надяваме, че ръководството на ВиК – Благоевград ще прояви разум и ще подложи на обществен дебат този въпрос, така както е редно в една европейска и правова държава.

 

Гр. Благоевград                                                                 Областен съвет на БСП
16.11.2018г.                                                                гр. Благоевград